Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable (716189-B21)

1.500.000 ₫

HPE 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable (716189-B21)

HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable (716191-B21)

1.700.000 ₫

HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable (716191-B21)

HPE 4.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable (716193-B21)

2.250.000 ₫

HPE 4.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable (716193-B21)

HPE External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716195-B21)

750.000 ₫

HPE External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716195-B21)

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716197-B21)

1.050.000 ₫

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716197-B21)

HPE External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716199-B21)

2.200.000 ₫

HPE External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716199-B21)