Intel Xeon Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

$354.17

Intel Xeon Silver 4110 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz

$312.50

Intel Xeon Silver 4112 Processor 8.25M Cache, 2.60 GHz

Intel Xeon Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

$562.50

Intel Xeon Silver 4114 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz

$812.50

Intel Xeon Silver 4116 Processor 16.5M Cache, 2.10 GHz