OLP (Open License)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06866)

4.700.000 ₫

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (359-06866)

SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01607)

289.000.000 ₫

SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (7JQ-01607)

SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL (228-11477)

19.800.000 ₫

SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL (228-11477)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

20.475.000 ₫

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

2.600.000 ₫

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

15.900.000 ₫

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)