VMware

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

$979.17

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

$283.33

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

$6,062.50

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)

$1,350.00

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)