Fujitsu Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cooler Kit for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (V26898-B1014-V2)

4.200.000 ₫

Cooler Kit for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (V26898-B1014-V2)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

1.900.000 ₫

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

2.500.000 ₫

Fujitsu TFM module for FBU on PRAID EP420i/e (S26361-F5243-L200)

Fujitsu Upgrade kit from 8x to 24x 2.5" (S26361-F2495-L424)

19.500.000 ₫

Fujitsu Upgrade kit from 8x to 24x 2.5" (S26361-F2495-L424)